МИКРОБИОЛОШКИ НАОДИ ПО Е-МАИЛ

Со цел подигање на нивото на квалитетот на здравствените лабораториски услуги кои ги пружа Лабораторијата за медицинска микробиологија при Центар за јавно здравје Охрид, воведуваме можност пациентите да ги добиваат своите микробиолошките наоди (освен од уринокултура) и по електронски пат, на својот е-маил, а истите да бидат испратени и на е-маил на нивниот матичен лекар. На тој начин сметаме дека ќе се забрза и олесни дијагностицирањето на видот на заболувањето и ќе се подобри ефикасноста на лекувањето.

НАПОМЕНА: Микробиолошките наоди во Центар за јавно здравје Охрид се издаваат доколку пациентот при приемот е уредно заведен во евиденцијата на приемното одделение, односно ја поседувал потребната документација (важечки упат од матичен лекар, доказ за здравствено осигурување и платена партиципација/доказ за ослободување од партиципација)

ПАЦИЕНТИ: За да ги добивате Вашите наоди на е-маил, потребно е пополнување на соодветна изјава-согласност која можете да ја добиете на приемното пдделение во Центар за јавно здравје Охрид или да ја симнете овде и пополнета да ја доставите на адреса на Центар за јавно здравје Охрид, ул.„Сирма Војвода“ бб, Охрид или да ја испратите на е-маилmikroohrid@gmail.com

МАТИЧНИ ЛЕКАРИ: За да ги добивате наодите на Вашите пациенти на е-маил, потребно е пополнување на соодветна изјава-согласност која можете да ја симнете овде и пополнета (со потпис и печат) да ја доставите на адреса на Центар за јавно здравје Охрид, ул.„Сирма Војвода“ бб, Охрид или да ја испратите на е-маил mikroohrid@gmail.com

 

ТРИ ВО ЕДНО

КОНТРОЛА НА СТЕРИЛНОСТ НА УРЕДИ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈА

ЗДРАВСТВЕНО-ХИГИНЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ВРАБОТЕНИ

ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА, ДЕРАТИЗАЦИЈА

Согласно постоечката законска регулатива определена со Правилникот за поблиските критериуми за сузбивање и спречување на интрахоспиталниинфекции, Сл.весник на РМ бр. 25/08, во кој меѓу другото, се предвидува: вршење на контрола на стерилност во уредите за стерилизација на приборот, инструменти и материјали за медицински интервенции во сите здравствени установи кои поседуваат и ги користат таквите уреди, вршење на здравствено-хигиенски прегледи на вработениот персонал и вршење на мерки на дезинфекција на инструменти, медицински прибор и околина, како и дезинсекција и дератизација на простории во здравствени установи, Центар за јавно здравје Охрид со своите материјално-технички и човечки ресурси, стручно, професионално и одговорно ги врши горенаведените услуги.

Со цел овие услуги да ги приближиме до здравствените установи и воедно ја олесниме постапката за исполнување на законските обврски од овој дел, Центар за јавно здравје Охрид Ви нуди единствена можност, наша мобилна екипа, во законски предвидениот период, или по Ваш повик, да ги изврши горенаведените услуги во Вашата установа (ги достави и земе потребните материјали-спори, брисеви и сл.), ја изврши потребната анализа во своите лаборатории и после подмирените трошоци од Ваша страна, за извршената услуга, да Ви достави соодветен наод/потврда по електронски пат (е-маил) или по пошта на адреса на Вашата установа.

За повеќе информации погледнете го договорот и доколку го препознаете Вашиот интерес во оваа понуда, потврдете на е-маил mikroohrid@gmail.com и наведете ја услугата за која имате потреба да биде извршена од наша страна, по што ќе следува официјализирање на соработката со потпишување на соодветен договор. 

         

29-ти септември, Светски ден на срцето, годинава се одбележува под мотото:

БИДИ ХЕРОЈ НА СВОЕТО СРЦЕ!

КАРДИОВАСКУЛАРНИТЕ БОЛЕСТИ, убиваат повеќе од  17,9 милиони луѓе секоја година и се водечка причина за смрт во светот. 80% од предвремените умирања, од кардиоваскуларни болести, би можеле  да се одбегнат со само неколку промени во нашите животи кои би ги ставиле под  контрола главните ризик фактори, одговорни за нивно настанување: употреба на тутун, нездрава исхрана, физичка неактивност и штетна употреба на алкохол.

Ние веруваме дека секое отчукување на срцето е важно и затоа овој Светски Ден на Срцето сакаме  секој да биде Херој на срцето со ветување:

♥ Ветување дека во нашите семејства ќе се готви и јаде здраво, ќе се вежба повеќе и нема да се пуши тутун;

♥ Ветување дека ќе им помогнеме на нашите деца да бидат повеќе активни и да речат НЕ на пушењето;

♥ Ветување како здравствени професионалци да им помогнеме на пациентите да се откажат од пушењето, да го намалат нивниот холестерол и да се подигне свеста против сите ризик фактори  за кардиоваскуларни заболувања;

♥ Ветување за МОЕТО СРЦЕ, ТВОЕТО СРЦЕ;

♥ Дај си себеси ветување,  дека ќе се придружиш во борбата против убиецот број еден во светот.

ЈАВНИ НАБАВКИ

 

           План за јавни набавки 2022

https://cjzohrid.mk:443/couch/uploads/file/plan za jn 2022.pdf

Завршна сметка 2021

https://cjzohrid.mk:443/couch/uploads/file/godisna smetka 2021

ЗАВРШНА СМЕТКА 2019 ГОДИНА
 
ЗАВРШНА СМЕТКА 2018 ГОДИНА
 
ЗАВРШНА СМЕТКА 2017 ГОДИНА
 
ЗАВРШНА СМЕТКА 2016 ГОДИНА
 
 
АНАЛИЗА  НА
АМБУЛАНТНО-ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ЗА 2016 ГОДИНА
 
Центарот за јавно здравје Охрид го покрива подрачето на општините Охрид, Дебрца, Дебар и Центар Жупа, Струга и Вевчани со 103 населени места и  151486  жители, од кои 7,8% се деца на вораст од 0-6 години, 23,4% е население од 7-24 години, а најголем е бројот на  лица на возраст  25 и повеќе години, 68,8% од вкупното население.
Во текот на 2016 година во амбулантно-поликлиничката дејност, здравствена заштита на населението пружале 136 лекари, од кои 45 или 33,1% се лекари специјалисти, 84 стоматолози (22,6% специјалисти) и 265 вработени со средна школа  од кои 218 се медицински техничари (Таб. 1). Во сите дејности има соодветен кадар освен  во дејноста за училишни деца и младина. На оваа популација здравствена заштита пружаат и општите амбуланти,  но и педијатриските амбуланти, а само превентивните тимови имаат лекари специјалисти
 
 
 
ВРАБОТЕН КАДАР ВО АМБУЛАНТНО-ПОЛИКЛИНИЧКАТА ДЕЈНОСТ
                   -состојба 31.12.2016 година-
Таб. 1

Дејност

Лекари

Стоматолози

Виша сс

Средна сс

Се

Општа мед.

На спец.

Специјалисти

Стоматолози

Специјалисти

Се

Мед. техн.

Се

Мед. техн.

          Општа медицина

98

76

2

20

 

 

1

1

138

134

З. З. на деца

15

1

 

14

 

 

1

1

24

24

З. З. на жени

14

 

 

14

 

 

 

 

14

14

Забоздравствена заштита

 

 

 

 

74

25

2

 

94

72

ВКУПНО

127

77

2

48

74

25

4

2

270

244

 
Во дејноста за општа медицина здравствена заштита на населението во текот на 2016 година  пружале 98 лекари од кои 20,4% се специјалисти и 270 вработени со средна школа од кои 90,3% се медицински техничари, кои  пружиле здравствена заштита на  547505 лица или 5,3 посети по жител. Од  вкупниот број на прегледи 42,7% се први прегледи, и тоа, во Струга  бројот на први посети е помал одколку во Дебар и Охрид изнесува 35,5% за разлика од Охрид и Дебар  каде е 39,9% односно 66,4% од вкупниот број на посети. Стапката на преваленца изнесува 5254,5 на 1000 жители, со тоа што е највисока во Дебар и изнесува 4090, за разлика од Охрид каде изнесува 3065,9 и Струга , каде е најниска и изнесува 3046,1 на 1000 жители.Стапката на инциденца на ниво на регион изнесува 1898,2 на 10000 жители и е највисока во охридското подрачје, 2736,7%о, следи Дебар со стапка од 1982,2. И Струга со најниска стапка од 1119,7%о.
Во специфичниот морбидитет на возрасната популација над 25 години, како и предходната година, на целото подрачје,  доминираат болестите на циркулаторниот систем со стапка од 412,9 на 1000 жители( во Охрид 630,7, во Дебар 432,7 а Струга 211,7), а по нив следат болести на респираторен систем со стапка од 274,6 на 1000 жители. На трето место во целокупниот морбидитет се ендокрини и метаболни болести со стапка од 193,6, кои се на трето место на охридското и струшкото подрачје, но не и на дебарското подрачје каде второ место завземаат болестите мускулниот систем и на сврзното ткиво со стапка од 254,2 на 1000 жители, а на трето место се болести на респираторен систем со стапка од 228,6 на 1000 жители(Таб.2).
 
УТВРДЕНИ ЗАБОЛУВАЊА – СОСТОЈБИ ВО ДЕЈНОСТ ЗА ОПШТА МЕДИЦИНА ЗА 2016 ГОДИНА
Таб. 2

Заболувања-состојби

Вкупно

Охрид

Струга

Дебар

Број

Стапка

Број

Стапка

Број

Стапка

Број

Стапка

A00-B99

2538

23,6

1571

38,8

669

14,6

298

14,8

C00-D48

1966

18,5

1231

30,4

349

7,6

386

19,1

D50-D89

2045

19,2

1061

26,2

557

12,2

427

21,2

E00-E90

20578

193,6

11457

283,2

4900

107,1

4221

209,9

F00-F99

15302

143,9

9230

228,2

3076

67,2

2996

148,9

G00-G99

3830

36,0

2414

59,7

649

14,2

767

38,1

H00-H59

8497

79,9

5207

128,7

1723

37,7

1567

77,9

H60-H95

4859

45,7

2839

70,2

1206

26,3

814

40,5

I00-I99

43900

412,9

25515

630,7

9683

211,7

8702

432,7

J00-J99

29187

274,6

16542

408,9

8048

175,9

4597

228,6

K00-K93

14945

140,6

6777

167,5

4954

108,3

3214

169,8

L00-L99

6108

57,4

3015

74,4

1647

36,0

1446

71,9

M00-M99

16054

151,0

6938

171,5

4004

87,5

5112

254,2

N00-N99

11871

111,7

6353

157,0

3540

77,4

1978

98,3

O00-O99

18

0,2

8

0,2

2

0,04

8

0,4

Q00-Q99

70

0,6

31

0,8

12

0,3

27

1,3

R00-R99

8812

82,9

4188

103,5

2884

63,1

1740

86,5

S00-T98

2851

26,8

1263

31,2

996

21,8

592

29,4

Z00-Z99

9357

99,0

5069

125,3

3314

72,4

974

48,4

Вкупно

201788

1898,2

110709

2736,7

51213

1119,7

39866

1982,2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во дејноста за здравствена заштита на училишни деца и младина во текот на 2016 година извршени се вкупно 46316 од кои 32095 или 69,3% се први прегледи. Стапката на преваленца изнесува 1305,5 на 1000 жители и е највисока на охридското подрачје каде изнесува 2372,3%о а најниска на струшкото подрачје, 668,6%о, додека стапката на инциденце е пониска и изнесува 904,9%о на ниво на регион, со тоа што и таа е највисока на подрачјето на Охрид, 1534,3 на 1000 жители, следи Дебар со 931,9 и Струга,  со далеку пониска стапка, која изнесува 484,3 на 1000 жители.  На целото подрачје има посебни тимови само за превентивни прегледи, па здравствена заштита на оваа групација пружаат сите здравствени установи. Машките и женските се речиси подеднакво застапен со процент од 50,2 за машките и 49,8 за женските. 
 
УТВРДЕНИ ЗАБОЛУВАЊА - СОСТОЈБИ ВО ДЕЈНОСТ ЗА УЧИЛИШНИ ДЕЦА И МЛАДИНА ЗА 2016 ГОД.
 
Таб. 3
 

     Заболувања-        состојби

Вкупно

Охрид

Струга

Дебар

Број

Стапка

Број

Стапка

Број

Стапка

Број

Стапка

A00-B99

1418

39,9

1089

99,9

192

11,3

137

18,2

C00-D48

90

25,4

55

5,0

23

1,3

12

1,6

D50-D89

492

13,9

238

21,8

144

8,4

110

14,6

E00-E90

324

9,1

185

16,9

57

3,3

82

10,9

F00-F99

425

11,9

242

22,2

85

4,9

98

13,0

G00-G99

523

14,7

343

31,4

60

3,5

120

15,9

H00-H59

2110

59,5

1253

114,9

400

23,5

457

60,7

H60-H95

1030

29,0

562

51,5

290

17,0

178

23,6

I00-I99

201

5,7

90

8,2

70

4,1

41

5,4

J00-J99

12680

357,5

6530

598,8

3216

188,8

2934

389,6

K00-K93

1742

49,1

649

59,5

574

33,7

519

68,9

L00-L99

2081

58,7

939

86,1

566

33,2

576

76,5

M00-M99

1145

32,3

545

49,9

315

18,5

385

51,1

N00-N99

1183

33,3

525

48,1

417

24,4

241

32,0

O00-O99

3

0,1

0

0

1

0,06

2

0,3

Q00-Q99

134

3,8

73

6,7

27

1,6

34

4,5

R00-R99

2832

79,8

1269

116,3

924

54,2

639

84,9

S00-T98

864

24,3

316

28,9

269

15,8

279

37,1

Z00-Z99

2808

79,1

1925

176,5

710

41,7

173

22,9

Вкупно

32095

904,9

16828

1543,3

8250

484,3

7017

931,9

 
 
Во специфичниот морбидитет по групи на болести, како и предходните години, доминираат болестите на респираторниот систем со стапка од 357,5 на 1000 жители, а стапката е највисока на охридското подрачје и изнесува 598,8%о, следи Дебар со 389,6%о и Струга со 188,8%о (Таб.3). На високото второ место, но со далеку помала застапеност, се наоѓа групата на симтоми, знаци и ненормални клинички и лабораториски наоди со стапка од 72,4%о. Трето место во  морбидитет на целото подрачје  отпаѓа на болести на кожа и поткожно ткиво  51,8 на 1000 жители но тие се на трето место на подрачјето на Охрид и Струга, додека на подрачјето на Дебар на трето место   се наоѓаат болести на дигестивен систем со стапка од 77,7%о.
 
УТВРДЕНИ ЗАБОЛУВАЊА-СОСТОЈБИ ВО ДЕЈНОСТ ЗА  ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦА ЗА 2016 г..
       
Таб. 4
 

Заболувања-состојби

Вкупно

Охрид

Струга

Дебар

Број

Стапка

Број

Стапка

Број

Стапка

Број

Стапка

A00-B99

332

28,1

119

28,1

106

20,2

107

45,8

C00-D48

25

2,1

19

4,5

4

0,8

2

0,8

D50-D89

1197

101,3

460

108,7

218

41,5

519

22,5

E00-E90

996

84,2

495

116,9

120

22,9

381

163,3

F00-F99

89

7,5

62

14,6

19

3,6

8

3,4

G00-G99

85

7,2

41

9,7

6

1,12

38

16,3

H00-H59

1351

114,3

775

183,3

228

43,4

348

149,2

H60-H95

1412

119,5

742

175,3

167

31,8

503

215,6

I00-I99

14

1,2

3

0,7

7

1,3

4

1,7

J00-J99

15475

1309,8

7990

1887,5

2842

541,4

4643

1990,1

K00-K93

1425

120,6

422

99,7

293

55,8

710

304,3

L00-L99

1661

140,6

755

178,4

284

54,1

622

266,6

M00-M99

231

19,5

98

23,1

72

13,7

61

26,1

N00-N99

542

75,9

305

72,1

58

11,0

179

76,7

P00-P96

103

8,7

47

11,1

38

7,2

18

7,7

Q00-Q99

233

19,7

107

25,3

35

6,7

91

39,0

R00-R99

2220

187,9

1179

278,5

380

72,3

661

283,3

S00-T98

275

23,3

74

17,5

71

13,5

130

55,7

Z00-Z99

3648

308,7

2921

690,1

593

112,9

134

57,4

Вкупно

31314

2650,3

16614

3924,9

5541

1055,6

9159

2925,8

 
 
 
 
Здравствена заштита на деца во текот на 2016 година обавувале 14 доктори специјалисти и 24 медицински техничари во специјалистички амбуланти, но покрај нив и општите амбуланти пружаат здравствена заштита на оваа групација. Тие во текот на годината пружиле здравствена заштита на 43618 деца, или 3,6 прегледи по дете, од кои 60,7% се први прегледи, со стапка на преваленца од 3691,7 на 1000 деца. Стапката на инциденца за 2016 година , на ниво на регион изнесува 2650,3 на 1000 деца од 0-6 години и е највисока во Охрид 3924,9, следи Дебар со 2925,8 па Струга со стапка од 1055,8 на 1000 деца (Таб.4) 
Во специфичниот морбидитет по групи на заболувања, на ниво на регион,  како и предходните години доминираат респираторните заболувања со 1309,8 на 1000 деца, а по нив следат, но со далеку помала застапеност, 187,9 на 1000 деца, групата на симтоми, знаци и ненормални клинички и лабораториски наоди и болести на кожа и поткожно ткиво со преваленца од 140,6%о. Во охридското подрачје застапеноста по групи на заболувања е иста како и на ниво на регион, но на струшкото подрачје на трето место се наоѓаат болести на дигестивен ситем, а додека на дебарското подрачје на второ место со застапеност од 304,3 на 1000 деца се болести на дигестивен систем, а додека на трето место со стапка од 283,3%о се симтоми, знаци и ненормални клинички и лабораториски наоди.
 
 
УТВРДЕНИЗАБОЛУВАЊА-СОСТОЈБИ ВО ДЕЈНОСТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖЕНИ ЗА 2016 г.
 
Табела 5
 

Заболувања-состојби

Вкупно

Охрид

Струга

Дебар

Број

Стапка

Број

Стапка

Број

Стапка

Број

Стапка

A00-B99

34

0,4

22

0,8

12

0,3

0

0

C50-D48

1053

13,9

496

17,5

359

10,5

198

14,5

I00-I99

17

0,2

7

0,2

8

0,2

2

0,1

N00-N99

12811

169,3

4336

47,2

4995

146,8

3480

256,3

O00-O99

1837

24,3

377

13,3

1206

35,4

254

18,7

Q00-Q99

6

0,1

2

0,1

4

0,1

0

0

R00-R99

325

4,3

67

2,4

189

5,6

69

5,1

S00-T98

0

0

0

0

0

0

0

0

Z00-Z99

5434

71,9

1765

62,4

2112

62,1

1557

114,7

Вкупно

21517

338,9

7072

250,2

8886

261,2

5560

409,4

 
 
На подрачјето на Охрид, Струга и Дебар, амбулантно-поликлиничка здравствена заштитан а жени се обавува во 14 специјалистички установи, 5 во Охрид, 7 во Струга и 2 во Дебар, во кои работаат исто толку лекари и медицински техничари. Во оваа дејност најмал е бројот на посети по жител, само 0,3 посети,  29515 посети од кои 21517 се први посети. Во целокупниот морбидитет (Таб.5) најзастапени се болести на генитоуринарен дистем со инциденца од 169,3 на 1000 жени, а  далеку помала е застапеноста, само 24,3%о на групата бременос, породување и пуерпериум. Заради интензивната работа на рано откривање на карцином на матка, на трето место се наоѓаат неоплазми со застапеност од 13,9%о, од што најголем број се бенигни неоплазми и Ца ин ситу  на грло на матка.
 
Во дејноста за здравствена заштита на устата и забите немаме реална слика заради одсуство на поголем дел на медицинска евиденција од подрачјето на Охрид и Стругаа додека од подрачјето на Дебар воопшто не се доставува до ЦЈЗ. 
 
УТВРДЕНИ ЗАБОЛУВАЊА – СОСТОЈБИ ВО СТОМАТОЛОШКАТА  ДЕЈНОСТ ЗА 20016 ГОД.
 
Табела 6
 

Заболувања-состојбиi

Вкупно

Охрид

Струга

Број

Стапка

Број

Стапка

Број

Стапка

K00-K14

5098

41,2

2691

48,4

2407

55,4

L00-L13

 

 

 

 

 

 

S00-S09

 

 

 

 

 

 

Z 01

769

6,2

291

5,2

478

7,0

Вкупно

5867

47,7

2982

53,6

2855

42,4

 
 
Во специфичниот морбидитет по поедини заболувања, во дејноста за општа медицина (Таб.7) на ниво на регион,  во 2016 година најбројни биле пациенти кои побарале медицинска помош заради есенцијална хипертензија, 14,1%, а додека на второ и трето место се наоѓаат невротскиот стрет, 6,2 %, и акутен фарингит и тонзилит со застапеност од 6,1% односно 4,5%. Ваква е сликата  на охридското и струшкото подрачје, додека на дебарското подрачје на прво место, како и во регионот, се наоѓа есецијална хипертензија со застапеност од 16,5% (највисока од сите подрачја), на второ место е шекерна болест а на трето место е  невротски стрес со приближно иста застапеност, 6,3% шекерна болест а 6,2% невротски стрес. 
 
 
НАЈЧЕСТИ ЗАБОЛУВАЊА ЛЕКУВАНИ ВО ДЕЈНОСТА ЗА ОПШТА МЕДИЦИНА ВО 2016 ГОДИНА
 
Таб.7
 
 

 

Заболувања-состојби

Вкупно

Охрид

Струга

Дебар

Број

%

Број

%

Број

%

Бројj

%

Шеќерна болест

8896

4,4

4947

4,5

1433

2,8

2516

6,3

Невротски стрес

12365

6,1

7256

6,5

2632

5,1

2477

6,2

Есенcijalцијална хипертензија

26953

13,3

15572

14,1

4807

9,4

6574

16,5

Други исхемични болести на срце

4608

2,3

3027

2,7

692

1,4

899

2,2

Акутен фарингит и тонзилит

9098

4,5

5691

5,1

2452

4,8

955

2,4

Бронхит, емфизем и други ХОБ

4928

2,4

2691

2,4

1229

2,4

1008

2,5

Гастрит и дуоденит

7750

3,8

3318

2,9

2357

4,6

2075

5,2

Артроза

2921

1,4

1126

1,0

544

1,1

1251

3,1

Цистит

2473

1,2

1237

1,1

692

1,4

544

1,4

Хиперплазија на простата

3432

1,7

2141

1,9

520

1,0

771

1,9

Други повреди на означени и неозначени регии

1439

0,7

659

0,6

445

0,9

335

0,8

Вкупно

201788

100

110709

100

51213

100

39886

100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во специфичниот амбулантно-поликлинички морбидитет кај  училишни деца  младина (Таб. 8) најчести се акутен фарингит и тонзилит, 20,2%   од целокупниот морбидитет, со најголема застапеност во охридското подрачје, 23,9%, 16,9% на подрачјето на Струга и 14,9% на подрачјето на Дебар. На второ место со далеку помала застапеност се други акутни горнореспираторни инфекции со застапеност од 7,8%, кои се најзастапени, 10,5%, на дебарското подрачје, следат струшкото подрачје со 8,3% И охридското со 6,3%. На трето место  се други симтоми, знаци и ненормални клинички и лабораториски наоди со застапеност од 5,5%, најзастапени на струшкото подрачје со 6,9% од вкупниот број на лекувани лица во оваа дејност.
 
НАЈЧЕСТИ ЗАБОЛУВАЊА ЛЕКУВАНИ ВО ДЕЈНОСТА ЗА ЗДРАВСВЕНА ЗАШТИТА НА УЧИЛИШНИ ДЕЦА И МЛАДИНА  ВО  2016 ГОДИНА
 
Таб. 8
 
 

Заболувања-состојбиi

Вкупно

Охрид

Струга

Дебар

Број

%

Број

%

Број

%

Број

%

Коњуктивит и други заболувања на коњуктива

875

2,7

537

3,2

132

1,6

206

2,9

Заболувања на рефракција и акомодација

567

1,8

368

2,2

123

1,5

76

1,1

Акутен фарингит и тонзилит

6486

20,2

4038

23,9

1396

16,9

1052

14,9

Други горнореспираторни инфекции

2491

7,8

1062

6,3

687

8,3

742

10,5

Акутен бронхит и бронхиолит

1058

3,3

722

4,3

265

3,2

71

1,0

Други болести на езофагус и желудник

414

1,3

74

0,4

117

1,4

223

3,2

Дерматит и егзем

1347

4,2

631

3,7

358

4,3

358

5,1

Skolioza

422

1,3

231

1,4

84

1,0

107

1,5

Абдоминална и карлична болка

823

2,6

343

2,0

216

2,6

264

3,8

Други симптоми, знаци и ненормални клинички и лаб. наоди

1774

5,5

846

5,0

574

6,9

354

5,0

Други повреди на означени и неозначени регии

491

1,5

163

0,9

147

1,8

181

2,6

Вкупно

32095

100

16828

100

8250

100

7017

100                                                       

                                                      
 
Во текот на 2016 година во дејноста за здравствена заштитана предучилишни деца, 21,5% од лекуваните, на ниво на регион, побарале стручна помош заради акутен фарингит и тонзилит (Таб.9). На второ место со зачестеност од 8,2% се наоѓаат други акутни горнореспираторни инфекции, а на трето место со 6,3% се акутен бронхит и бронхиолит. Ваквиот редослед на заболувањата се забележува на подрачлето на Струга, додека на охридското подрачје на второ место е акутен бронхит и бронхиолит (7,4%) а на трето место се други акутни горнореспираторни инфекции со застапеност од 5,3%, кои пак, на подрачјето на Дебар се најзастапени, 16,6% и се наоѓаат на прво место во специфичниот морбидитет, а по нив следат акутен фарингит и тонзулит, застапени со 15,3% и акутен ларингит и трахеит со 10,5% застапеност. Интересно е да се забележи да пнеумонијата на подрачјето на Охри е застапена со 2% а на другите подрачја само со 0,5%, додека други болести на езофагус и желудник на подрачјето на Дебар се на четврто место со застапеност од 5,6%, а пак на другите подрачја се на единаесето или десето место.
 
НАЈЧЕСТИ ЗАБОЛУВАЊА ЛЕКУВАНИ ВО ДЕЈНОСТА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦА ВО 2016 г.
 
Таб. 9
 

Заболувања и состојби

Вкупно

Охрид

Струга

Дебар

Број

%

Број

%

Број

%

Број

%

Анемија

1160

3,7

449

2,7

196

3,5

515

5,6

Дефицит на витамин Д

981

3,1

526

3,2

83

1,5

372

4,1

Отитис медиа

1246

3,9

638

3,8

112

2,0

496

5,4

Акутен фарингит и тонзилит

6722

21,5

4071

24,5

1248

22,5

1403

15,3

Акутен ларингит и трахеит

1487

4,7

358

2,1

170

3,1

959

10,5

Други акутни горнореспираторни инфекции

2560

8,2

877

5,3

724

13,1

1429

16,6

Пнеумонија

411

1,3

334

2,0

34

0,6

43

0,5

Акутен бронхит и бронхиолит

1981

6,3

1228

7,4

424

7,6

329

3,6

Други болести на езофагус и желудник

819

2,6

191

1,1

114

2,1

514

5,6

Дерматит и егзем

1299

4,1

563

3,4

218

3,9

517

5,6

Други симптоми, знаци и ненормални клинички и лаб.наоди

1100

3,5

356

2,1

234

4,2

510

5,5

Вкупно

31314

100

16614

100

5541

100

9159

100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во текот на 2016 година во дејноста за здравствена заштита на жени, на ниво на регион, најголем број на жени, 13,8%,  биле лекувани од воспалителни болести на утерус, а веднсш после нив со застапеност од 11,3% следат други болести на вулва и вагина (Таб. 10). На трето место со далеку помала застапеност, 6,2% се нарушувања на менструација. Ваквата слика се забележува на подрачјето на Охрид и Струга, додека на дебарското подрачје на прво место се други воспаленија на вулва и вагина со застапеност од 15,9%, на второ место со 6,6% се нарушувања на менструација, додека на трето место со 6,4% е цистит.
 
НАЈЧЕСТИ ЗАБОЛУВАЊА ЛЕКУВАНИ ВО ДЕЈНОСТА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖЕНИ ВО 2016 г.
 
Таб. 10
 

Заболувања-состојби

Вкупно

Охрид

Струга

Дебар

Број

%

Број

%

Број

%

Број

%

Лејомиом

265

1,2

109

1,5

84

0,9

72

1,3

Бенигна неоплазма на овариум

338

1,6

263

3,7

48

0,5

27

0,5

Циститис

668

3,1

200

2,8

109

1,2

359

6,4

Воспалителни болести на цервикс утериi

2968

13,8

1472

20,8

1440

16,2

56

1,0

Други воспалениа на вулва и вагина

2429

11,3

788

11,1

757

8,5

884

15,9

Други воспалителни болести на женски карлични органи

556

2,6

508

7,2

19

0,2

29

0,5

Дисплазија на цервикс на утерус

313

1,4

268

3,8

38

0,4

7

0,1

Нарушување на менструација

1337

6,2

532

7,5

438

4,9

367

6,6

Менопаузални и други перименоп. пореметувања

259

1,2

67

0,9

95

1,1

97

1,7

Други компликации на бременост и породување

520

2,4

220

3,1

219

2,4

81

1,4

Вкупно

21517

100

7072

100

8885

100

5560

100

 
 
НАЈЧЕСТИ ЗАБОЛУВАЊА ЛЕКУВАНИ ВО СТОМАТОЛОШКАТА ДЕЈНОСТ ВО 2016 ГОДИНА
 
Таб. 11
 

Заболувања-состојби

Вкупно

Охрид

Струга

Број

%

Број

%

Број

%

Заболувања во развојот и никнување на забите

81

1,4

34

1,1

47

1,6

Набиени или заглавени заби

22

0,4

19

0,6

3

0,1

Дентален кариес

2383

40,6

1366

45,8

1017

35,2

Други болести на цврсти ткива на забите

497

8,5

129

4,3

368

12,7

Болести на пулпа и периапикално ткиво

1184

20,2

669

22,4

515

17,8

Акутен и хроничен гингивит и периодонтоза

202

3,4

113

3,8

89

3,1

Акутен и хроничен периодонтит

359

6,1

140

4,7

219

7,6

Дентофацијални аномалии

121

2,1

99

3,3

22

0,7

Други  заболувања и состојби на забите и потпорните структури

214

3,6

95

3,2

119

4,1

Вкупно

5867

100

2982

100

2855

100

 
 
Во стоматолошката дејност со 40,6% застапеност од вкупниот број на прегледи, доминира дентален кариес, а на второ место се наоѓаат болести на пулпа и периапикално ткиво, 20,2%, додека со застапеност од 3,4% се акутен  и хроничен гингивит и периодонтоза (Таб. 11).
 
 
Од направената анализа на амбулантно поликлиничкиот морбидитет може да се заклучи дека на целото подрачје кај младата популација доминираат болестите на респираторниот систем, а додека кај возрасните болестите на циркулаторниот систем. На намалување на овие заболувања може да се делува со;
- здравствено воспитни активности усмерени кон правилен начин на исхрана;
- зголемена, но и секојдневна физичка активност:
- боравок во природа на предучилишните деца:
- контрола на здравјето, со ЕКГ и лабораториски анализи, еднаш годишно, на ризичните групации, за рано откривање на болести на срце и крвни садови;
- здравствено воспитување во врска со одржување на хигиена на устата и забалото, но и редовни посети кај стоматолог, почнвајќи од најраната возраст, заради превенција на кариес:
- кај женската популација да се зголеми бројот на посети кај специјалист гинеколог барем на 1 посета во годината со цел рано откривање на одредени заболувања специфични за оваа популација.