Историјат

Формиран е како Околиски Хигиенски завод 1954 година со своите служби по Епидемиологија, Хигиена и здравствено просветување делува самостојно на територија на Охрид, Струга, Дебар, Ресен и Кичево. Од 1964 година влегува во состав на Медицински центар - Охрид и е преименуван во Хигиенско-Епидемиолошка служба (ХЕС) со делување само на подрачјето на општина Охрид.

Од 1993 година делува самостојно како ЈЗО Завод за здравствена заштита, а од 2010 година се преименува во Јавна здравствена установа Центар за јавно здравје на територија Охрид, Струга и Дебар како регионален Центар.

 Структура

https://cjzohrid.mk:443/couch/uploads/file/органограм на цјз охрид